תנאי שימוש

1.  אתר האינטרנט הזה הוא בבעלות חברת C'eporel  ו/או ל.ו.ר.א.ז בע"מ (להלן: "החברה") והוא מיועד בכדי לפרסם ו/או לשווק את מוצרי האנטי-אייג'ינג ו/או את מוצרי הקוסמטיקה (להלן: "המוצרים") שהחברה מייצרת ו/או מוכרת ו/או משווקת, ואף ניתן לקנות את המוצרים של החברה דרך אתר האינטרנט הזה.

2.  על כל משתמש באתר האינטרנט הזה לדעת כי השימוש באתר יעשה אך ורק בהתאם לתנאים המפורטים בתנאי השימוש הללו, ולכן יש לקרוא את תנאי השירות הללו לפני תחילת השימוש ו/או הפעילות דרך אתר. ברגע שהמשתמש יתחיל להשתמש ו/או לפעול דרך אתר האינטרנט, הדבר ישמש בתור הסכמתו לתנאים המופיעים בתנאי השימוש הללו, ובמקרה שכזה לא תהיה לו כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה אלא אם כן החברה הפרה את התחייבויותיה המופיעות בתנאי השימוש הללו.

3.  בנוסף, החברה תוכל לשנות את תנאי השימוש הללו לפי שיקול דעתה. לכן, המשתמשים צריכים לעיין מעת לעת בתנאי השימוש בכדי לראות אם נעשו בהם שינויים כלשהם.

 4.  החברה ו/או מי מטעמה תנקוט בכל האמצעים הסבירים הנהוגים בכדי להגן ככל הניתן על הפרטיות של משתמשי אתר האינטרנט ועל סודיות המידע שהם יפרסמו באתר האינטרנט, לרבות הפרטים האישיים שלהם והפרטים בדבר אמצעי התשלום שהם ימלאו במהלך ביצוע ההזמנות. אולם יחד עם זאת, מובהר למשתמשים באתר האינטרנט הזה כי החברה לא יכולה להבטיח כי אתר האינטרנט שלה יהיה לעולם מוגן באופן הרמטי מפני חדירה לאתר האינטרנט של החברה, או כי מידע אישי שלהם לא ייחשף בשל פעילות לא חוקית מסוימת. על כן, למשתמש באתר האינטרנט לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כנגד החברה אם מקרה של חדירה לאתר האינטרנט של החברה או פרסום מידע כלשהוא של המשתמשים באתר האינטרנט הזה אכן יתרחש.

 5.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית למסור פרטים אישיים של המשתמש בכל אחד מהמקרים שלהלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או מנהלי או בהתאם לכל חוק או פסק דין; (ב) אם יינקטו נגדה אמצעים משפטיים בשל פעולה לא חוקית שבוצעה על ידי המשתמש; (ג) במסגרת כל הליך משפטי שעשוי להיות קשור לסכסוך משפטי שיתעורר בינה לבין המשתמש; (ג) בכל מקרה בו החברה תשנה את אופן פעילותה, לרבות על דרך של שינוי ארגוני של החברה בה היא תתמזג עם חברה אחרת, או שהיא תמזג את פעילותה לתוך חברה אחרת, או שהיא תמכור את פעילותה לחברה אחרת. בכל מקרה כזה של שינוי ארגוני שכזה, אותו הארגון שלתוכו החברה מתמזגת ו/או אליו היא עשויה להעביר את פעילותה יהיה מחויב לתנאי השימוש הללו על כל האמור בהם; (ד) אם תובא בפני החברה טענה או שהיא תחשוד כי המשתמש השתמש באתר האינטרנט שלה בכדי לבצע מעשה לא-חוקי ו/או בכדי לאפשר ו/או להקל ו/או לעודד מעשה שכזה ו/או אם המשתמש עשה שימוש באתר האינטרנט עבור מעשה ו/או מחדל שיש בו משום פגיעה בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים; (ה) אם החברה תצטרך להעביר את הפרטים האישיים ו/או את פרטי התשלום של המשתמש לשם עבודתה השוטפת: כמו למשל, העברת המידע הזה למי מהעובדים של החברה ו/או לגופים ו/או לחברות המעורבים בפעילות השוטפת של אתר האינטרנט ו/או החברה, בין אם זה חברת כרטיסי האשראי, חברת השליחויות איתה תעבוד, החברה המפעילה את אתר האינטרנט וכדומה. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בדבר כל מקרה של מסירת מידע במסגרת מי מהמקרים לעיל, אולם מוסכם על החברה והמשתמש כי במידה והחברה תצטרך למסור פרטים אישיים בשל הנסיבות המתוארות במקרה (א) לעיל, אז היא תיידע את המשתמש במיידית על כך, בכדי שיהיה לו זמן סביר לפני שהחברה תצטרך למסור את המידע הזה בכדי להתנגד לאותו הצו.

6.  מובהר למשתמש כי מסירת הפרטים האישיים שלו באתר האינטרנט מהווה הסכמה לכך שהפרטים הללו ו/או כל מידע שהחברה תפיק על סמך ניתוח הפרטים הללו וניתוח הפרטים של משתמשים אחרים יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה ו/או של מי מטעמה  עבור מי מהמטרות הבאות: (א) למקרה שהחברה תרצה לשלוח למשתמש דיוור ישיר בין אם באמצעות הודעות דוא"ל, הודעות טקסט, משלוח מכתבים או בכל דרך אחרת, (ב) עבור ניתוח ומחקר סטטיסטי לגבי אתר האינטרנט שאין בו משום חשיפת מידע אישי אודות המשתמש (כגון ניתוח סטטיסטי של כמות המשתמשים באתר האינטרנט או סוגי המוצרים המועדפים), (ג) עבור צרכים פנימיים כגון בירור תלונות של משתמשים, ו-(ד) עבור דיוור של חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות Cookies.

7.  במידה והמשתמש ירצה להסיר את פרטיו ממאגר הנתונים הנ"ל עליו לפנות לשם כך לשירות הלקוחות של החברה ב-: Support@Ceporel.Com. אולם יודגש, כי גם אם יוסר שמו של המשתמש ממאגר הנתונים, אין זה מונע מהחברה להשתמש במידע באופן שכזה שאין בכך פגיעה בפרטיות כמו במקרה של פרסום מידע שאינו מזהה את המשתמש במסגרת ניתוח סטטיסטי שבוצע עבור אתר האינטרנט.

8.  החברה תוכל לפרסם באתר האינטרנט מבצעי קנייה, הטבות והנחות, וכן היא תהיה רשאית להפסיק ו/או להחליף ו/או לשנות אותם בכל עת מבלי שתצטרך לפרסם כל הודעה מוקדמת לגבי כך.

9.  המשתמש לא יהיה רשאי בעת הביצוע של פעולת רכישה של מוצר דרך אתר האינטרנט להשתמש ביותר ממבצע קנייה אחד, הטבה אחת או הנחה אחת.

10.   אתר האינטרנט הזה גם עשוי לספק למשתמשים בו מידע בעניינים קוסמטיים. המידע הזה בנושאים קוסמטיים הזה יועבר באמצעות כתבות בנושא קוסמטיקה שתתפרסמנה באתר האינטרנט. מובהר בזאת כי המידע הזה אינו מהווה מתן ייעוץ קוסמטי ו/או רפואי אשר מתחשב בנתונים ובצרכים הרפואיים והקוסמטיים של כל אדם, ואם משתמש מסוים יודע כי עשויה להיות לו בעיה רפואית מסוימת בדבר השימוש במוצרי החברה, אז עליו להתייעץ עם רופא לפני שיעשה כן, ואם הוא ישתמש במוצרי החברה ו/או יסתמך על האמור בכתבות דלעיל על דעתו האישית מבלי לקבל ייעוץ רפואי ו/או קוסמטי שכזה, אז הוא עושה כן על דעתו בלבד והוא לבדו יהיה אחראי לכך.

     הוראות בדבר הרכישה של מוצרי החברה דרך אתר האינטרנט  

1.  כפי שצוין לעיל החברה משתמשת באתר האינטרנט בכדי לפרסם ו/או לשווק את מוצרי האנטי-אייג'ינג ו/או את מוצרי הקוסמטיקה שהחברה מייצרת ו/או מוכרת ו/או משווקת, וכי ניתן לקנות את המוצרים הללו גם דרך אתר האינטרנט. החברה תהיה רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את המוצרים המופיעים באתר האינטרנט הזה, ולעניין כך "שינוי" משמעו עשוי להיות על דרך הוספת מוצרים חדשים, הורדת מוצרים קיימים, או שינוי המוצרים הקיימים. לכן, אין ו/או לא יכולה להיות למשתמש באתר האינטרנט הזה כל ערובה כי כאשר הוא ראה מוצר מסוים של החברה באתר האינטרנט הזה אותו המוצר בהכרח יופיע גם לאחר מכן באתר האינטרנט. דברים אלו גם נכונים לגבי כמות המוצרים שברשות החברה או למגוון שלהם.

2.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תוכל גם לעדכן את מחירי המוצרים לפי ראות עיניה, והיא לא תהיה מחויבת לתת כל הודעה מוקדמת לגבי כך.  

3.  הרכישה של מוצרים באתר האינטרנט

3.1   המשתמש באתר האינטרנט הזה יוכל לרכוש את מי מהמוצרים המופיעים בו על ידי כך שימלא את כל הפרטים המופיעים בטופס ההזמנה המקוון המופיע באתר האינטרנט.

3.2   לפני אישור טופס ההזמנה המשתמש יצטרך לבחור את מספר התשלומים ומועדי התשלום בדבר המוצר שהוא עומד לבחור בו בהתאם למספר התשלומים ומועדי התשלום שהחברה תציג בפניו לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות כל דין בקשר לכך.  

3.3   הרכישה של המוצרים יכולה להתבצע באמצעות כל כרטיס אשראי המוחזק כדין על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או באמצעות שירות Pay Pal. ויודגש, כי כל מי שממלא את טופס ההזמנה המקוון חייב למסור פרטים מלאים ונכונים, וכן את הפרטים של כרטיס אשראי ו/או שירות Pay Pal שהוא רשאי להשתמש בו באופן חוקי, שכן אם לא יעשה כן אז החברה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה שלו ו/או לא לספק לו את המוצר.

3.4   לאחר שהמשתמש יבצע את ההזמנה של המוצר, החברה תבדוק את הפרטים של כרטיס האשראי שהמשתמש מסר דרך חברת הסליקה, ובכדי שהחברה תוכל לאשר את העסקה היא תצטרך להיות מאושרת קודם לכן על ידי חברת כרטיסי האשראי אליה אותו כרטיס האשראי משתייך. המשתמש מודע לכך שאם הוא ימסור פרטים של כרטיס אשראי שהינו חסום ו/או מוגבל באופן כלשהוא ו/או הוא לא ימלא את פרטי ההזמנה ו/או את פרטי התשלום כדבעי ויאשר את ההזמנה על כל פרטיה, אז העסקה שלו לא תאושר ו/או המוצר לא יסופק לו.

3.5   לאחר שהעסקה תאושר על ידי חברת כרטיסי האשראי ו/או על ידי החברה, החברה תספק את המוצר למשתמש באמצעות חברת שליחים לכתובת שזה מסר לחברה. על המשתמש לשים לב כי הוא יישא בעלות של חברת השליחים עבור הובלת המוצר כפי שזה יופיע בטופס ההזמנה. עוד יודגש כי אם הכתובת שהמשתמש ימסור לחברה יהיה בלתי-נגיש מבחינה ביטחונית ו/או גאוגרפית ו/או תחבורתית, אז החברה תוכל תוך תיאום מראש עם המשתמש להביא את המוצר לנקודה אחרת הקרובה לאותה כתובת ו/או לכתובת אחרת לפי בחירת המשתמש.

3.6   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תהיה אחראית לכל עיכוב משום שהמשתמש מסר פרט שגוי בטופס ההזמנה, וכן היא לא תהיה אחראית לכל עיכוב מצד חברת השליחים.  

3.7   כאשר המשתמש יקבל את המוצר יהיה עליו לבדוק בעת קבלת המשלוח מהשליח ובנוכחותו את התכולה של המשלוח שהוא קיבל ולהשוות זאת להזמנה ולחשבונית שיימסרו לו יחד עם המשלוח. אם המשתמש יגלה בעת בדיקת המוצר אי-התאמה בין פרטי ההזמנה לבין המוצר שהוא קיבל אז עליו ליידע את החברה על כך במייל Support@Ceporel.Com או בצור קשר דרך האתר, תוך 24 שעות מרגע שהשליח הביא לו את המשלוח.

3.8   במידה והמשתמש לא בדק את המוצר באופן האמור לעיל בעת שהלקוח הביא לו את המוצר, אז הוא יהיה מנוע מלהעלות לאחר מכן כל טענה ו/או תביעה במידה והוא יגלה אי-התאמה בין פרטי ההזמנה לבין המוצר שהוא קיבל.   

3.9   במידה והמוצר הגיע למשתמש כשהוא פגום ו/או שבור אז החברה תדאג לספק לו מוצר חדש ו/או חלופי.

3.10          ביטול עסקה

3.10.1         המשתמש יוכל לבטל את ההתקשרות בינו לבין החברה בהתאם לאופנים שלהן:

3.10.1.1            במידה וירצה לבטל את ההתקשרות לפני שהמוצר הגיע אליו הוא יוכל לעשות כן באמצעות כך שיודיע על ביטול ההתקשרות לשירות הלקוחות של החברה במייל Support@Ceporel.Com או דרך צור קשר הנמצא באתר. במקרה שכזה, החברה תוכל לגבות ממנו דמי ביטול בסך 5% מעלות המוצר, וזאת על דרך חיוב כרטיס האשראי או ה- Pay Pal שהמשתמש מסר את פרטיו בעת ביצוע ההזמנה.

3.10.1.2            אם החיוב עבור המוצר התבצע לפני שההתקשרות בוטלה, אז במקרה שכזה החברה תזכה את המשתמש על אותו החיוב בניכוי דמי הביטול המצוינים לעיל.